Terms and conditions

 

General terms and conditions of sale and delivery, REBELbikes.eu, Zuiderlaan 50, 6905 AD te Zevenaar

 

REBEL bikes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Zevenaar onder nummer 76153274.

 

Artikel 1. Definitie

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

- Opdrachtgever: degene die met de Opdrachtnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat.

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan, zowel de door Opdrachtnemer te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2000.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer in welke vorm dan ook, zijn voor de Opdrachtnemer vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten voor de Opdrachtgever en door haar binnen deze termijn schriftelijk worden aanvaard.

Lid 2:  Opdrachtnemer heeft zelfs na aanvaarding in de zin van het vorige lid het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van die aanvaarding zonder schadeplichtigheid te herroepen.

Lid 3:  Afbeeldingen, catalogi, tekeningen die door of aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt zijn aan wijzigingen onderhevig en binden de Opdrachtnemer niet.

 

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1:  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijsopgaven onderhevig aan prijswijzigingen.

Lid 2:  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van Opdrachtnemer exclusief BTW en andere door de overheid geheven belastingen, heffingen en leges.

Lid 3: Alle kosten van drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Lid 4: Indien zich na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijsbepalende factoren voordoet, waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waaronder begrepen waardevermindering van overeengekomen betaalmiddelen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, zelfs al was zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst.

Lid 5: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen – een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

 

Artikel 5 Leveringen.

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge komen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 2:  De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

B. de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beschei den, gegevens, vergunningen en dergelijke.

C. de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: In geval de Opdrachtnemer opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede en duurzame kwaliteit.

Lid 4: Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef/monster ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks vóór het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht de Opdrachtnemer zich, uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en – in geval er te reproduceren materialen worden toegezonden – na ontvangst van die materialen, een drukproef/monster voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef/monster geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen na de datum waarop de drukproef/monster aan Opdrachtgever is toegezonden, schriftelijk anders is bericht.

Lid 5: Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Lid 6: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

Lid 7: Het in gedeelten zenden van goederen door Opdrachtnemer is, na overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door Opdrachtnemer te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Lid 11: Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is Opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan Opdrachtnemer.

Lid 12: Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is Opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en geheimhouding.

Lid 1: De Opdrachtnemer verplicht zich een door Opdrachtgever gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren en zal de Opdrachtgever desgevraagd vooraf inlichten over de wijze van werken. Binnen de grenzen van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer zich ten volle inspannen om te voldoen aan de wensen van de klant met betrekking tot de kwaliteit van de te verrichten (advies)diensten.

Lid 2: De Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden en is daarbij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtnemer is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Lid 3: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en/of informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ook na beëindiging van de relatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit uit de aard van die informatie voortvloeit. De over en weer verstrekte gegevens en/of informatie zullen door partijen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.

Lid 4: Indien een partij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke gegevens en/of informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige hierdoor ontstane schade.

 

Artikel 7 Overmacht

Lid 1: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhin derd door overmacht, is Opdrachtnemer gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitge voerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.

Lid 2: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van haar Opdrachtnemers.

 

Artikel 8 Reclames.

Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan Opdrachtnemer niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 4: Voor de door Opdrachtnemer geleverde, doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-Opdrachtnemer van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Opdrachtnemer een garantie heeft gegeven.

Lid 5: Door Opdrachtnemer als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Op dracht ne mer, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nim mer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien de Opdrachtnemer in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Opdrachtgever ook deze vordering van de Opdrachtnemer geheel heeft voldaan.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer.

Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.

Lid 5: Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de Opdrachtnemer de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Opdrachtgever.

Lid 6: Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de noorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 10 Betaling en Wanprestatie.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Opdrachtnemer zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Opdrachtnemer aangegeven betalingswijze te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Opdracht ge ver, hoe ook verricht, in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de oudste nog onbetaald gelaten facturen.

Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4: De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij Opdrachtnemer gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

Lid 5: Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.

Lid 6: Alle door de Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot € 15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere boven € 60.000,= 3%

Lid 7: Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Opdrachtnemer op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de Opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Opdrachtnemer dan wel van personen door Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3: Eventueel door Opdrachtnemer verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.

Lid 4: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken en/of vorderingen van derden – daaronder begrepen personeel, afnemers en leveranciers van Opdrachtgever – ter zake van schade verband houdend met door Opdrachtnemer geleverde zaken en diensten. De overige aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Lid 5: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en diensten.

 

Artikel 12 Annulering

Lid 1: Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden en behoeven toestemming van Opdrachtnemer, aan welke toestemming Opdrachtnemer voorwaarden kan verbinden.

Lid 2: In geval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en gederfde winst.

Lid 3: In geval de Opdrachtgever weigert de te leveren zaken en/of gegevens in ontvangst te nemen na aanbieding door Opdrachtnemer wordt de bestelling geacht te zijn geannuleerd en is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten.

Lid 1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot adviezen, zaken, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door Opdrachtnemer worden gehanteerd (blijven) berusten bij Op dracht nemer. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen de voornoemde adviezen, zaken e.d. door Opdrachtgever, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Op drachtnemer en Opdrachtgever gebruikt worden.

Lid 2: Opdrachtgever zal Opdrachtnemer binnen twee werkdagen nadat een derde beweert dat door Opdrachtnemer geleverde producten of verstrekte adviezen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van (die) derden, op de hoogte stellen.

Lid 3: In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Opdrachtnemer bevoegd daartegen namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn medewerking verlenen.

Lid 4: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en diensten.

 

Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht.

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige daarmee verband houdende overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s Gravenhage, behoudens en indien zulks op grond van dwingendrechtelijke regels niet is toegestaan.

Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.